ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง โดยอาจารย์สาลี อินทร์เจริญ วิทยาจารย์ชำนาญการ และอาจารย์สุภาวรรณ ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุข จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพพนัก