ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายในจากหน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจสอบภายในที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง