ร่วมติดตามการติดตั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์และจุดจารึกนามอาคาร ที่ได้รับการพระราชทาน  จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มาประดับที่อาคารเรียน และหอพัก 6 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง