ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากร"การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE" กิจกรรมอบรม "ค่ายภาวะผู้นำ" ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2559