ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุง ซ่อมแซมเสาธงของวิทยาลัย