ร่วมติดตามการซ่อมแซมระบบปั้มน้ำของวิทยาลัยพร้อมทั้งเข้าเยี่ยมหอพักนักศึกษาเพื่อดูการซ่อมแซมประตู หน้าต่าง ของหอพักดูการกำจัดแมลงที่เข้ามารบกวนภายในหอพักและดูการปลูกพืชผักสวนครัวของนักศึกษาเพื่อนำมาทำอาหารรับประทานกินเอง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย