ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง โดยอาจารย์สาลี อินทร์เจริญ วิทยาจารย์ชำนาญการ และอาจารย์สุภาวรรณ ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุข จัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย