ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมติดตามการซ่อมแซมระบบปั๊มน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัย