อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้ ครั้งที่ 5/2559