ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559