รับป้ายประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมจรัส สุวรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง วันที่ 30 มิถุนายน 2559