ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรังเยี่ยมชมนิทรรศการในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30