ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรังรับมอบโล่รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" จากนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30