รับมอบโล่ห์รางวัลดีเด่น "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" จากนางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30