นายเกษม ลาภทวี  เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อหารือเกี่ยวกับ ระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัย