คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สอบโครงร่างวิจัยกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุ