ประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ เพื่อเตรียมหลักสูตร DHML มาประยุกต์ใช้กับนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง