เข้าร่วมการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปี 2559