ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559