ประชุมวิชาการและพัฒนาผู้บริหาร วันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2556 จังหวัดน่าน