ร่วมรับฟังผลสรุปการรับการตรวจราชการ รอบที่ 2/2559 กระทรวงสาธารณสุข ระดับจังหวัดตรัง  โดยนายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์ (ผู้ตรวจราชการ) นายแพทย์ยอร์น จิระนคร (สาธารณสุขนิเทศก์) และคณะ