รับมอบเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก สำหรับนักศึกษาในการเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2559 จากนายนฤพงษ์ ระเบียบดี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอกันตัง ในโครงการต่อต้านไข้เลือดออกของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันตัง