ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและบริการวิชาการ ร่วมวางแผนการจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย ในพื้นที่ตำบลเกาะลิบง ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฏาคม 2559  กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะลิบง และผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักง