ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างรายการก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น ครั้งที่ 15 (2/2559) การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ตรวจดูความพร