ประชุมและเขียนโครงการการจัดการขยะ กับแกนนำชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อของงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อพัฒนาความรู้ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ ด้วยแนวคิดสร้างพลังอำนา