ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ ชี้แจงการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพสำหรับ อสม. ให้กับ อสม.ตำบลควนธานี จำนวน 79 คน