นายทักษิณ รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง นายพรชัย สัญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้วิทยาลัยร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์และบูธนิทรรศการ ในโครงการจัดงานพืชผักผลไม้ตามหลัก