คุณไพจิตร พุทธรอด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เพื่อปรึกษาหารือถึงการย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง