ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการ เขตสุขภาพที่ 12 โดยมีนายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นประธาน