คุณพัชริดา ทองเขาล้าน เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อขอใช้สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มในวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง