อ.จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 12 เพื่อติดตามงาน และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน