คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2/2559