ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การสร้างแรงจูงใจและแบบอย่างการเป็นข้าราชการที่ดี” ในโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4-15 กรกฎาคม 2