ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนาชุมเห็ด โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้ารชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่