ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนำควาย โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้ารชการที่ดี" ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2559 รุ่นที่ 3