คณาจารย์และนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในกลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 25