ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ส่งมอบข้อสอบให้ ดร.สุขุมาภรณ์ ศรีวิศิษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและคณะกรรมการจัดเตรียมชุดแบบสอบรวบยอดด้านสาธารณสุข ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 การนี้ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การจัดเตรียมชุด