ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง โดยอาจารย์สาลี อินทร์เจริญ วิทยาจารย์ชำนาญการ และอาจารย์สุภาวรรณ ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและโรคจากการทำงาน ให้กับพนักงานบริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด และร่วมกั