อาจารย์ปิยะเสริญ พิชิตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมบูรณาการ การทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ 7/2559