ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE พระราชทานเกียรติบัตรแก่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่สามารถรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และอุด