ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ คณาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมศึกษาวิถีชุมชนและเยี่ยมโครงการธนาคารปูม้า