ร่วมเยี่ยมชมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมดตะนอย โดยมีท่านเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย