ร่วมงานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ในโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ประจำปี 2559