อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเทศกิจการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2559 บรรยายทฤษฏีการยกและการเคลื่อนย้าย การปฐมพยาบาลและฝึกปฏิบัติ โดยมีกลุ่มเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาส