คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง รับการตรวจสุขภาพประจำปีในโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2559