ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นกรรมการสอบโครงร่างการวิจัยในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง