ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำปีการศึกษา 2558