ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ สังเกตการณ์การประชุม คณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักครั้งที่ 2/2559