บุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2559