ติดตามดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง